ข่าวสารและกิจกรรม
Category
รายการนกทั้งหมดที่นำมาประมูล วันที่ 15 มิถุนายน นี้
Posted : 05 June 2562
Detail :

รายชื่อผู้บริจาค ข้าวสาร 10 ตัน

กิตติเดช โตกมลธรรม
กฤษฎา ภัทรรัตนโรจน์
ปรีชา ตีรวัฒนานนท์
เมธา ถนอมธรรม
โชคชัย พูนพล
ลิขิต วินิจฉายะจินดา
เจริญ สู้ทุกทิศ
พิชัย อัครรัฐปรีดา
พจน์ อัครเดชาวุฒิ
มงคล พโนดม
กมล
วิโรจน์ รุ่งเสถียรเมธากุล
พ.ต.อ.จรูญเกียรติ ปานแก้ว
วินัย กมลเกษมศิลป์
เสกสรรค์ ธโนปจัย
ยศเทพ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
พรชัย ชาญเศรษฐิกุล
วิบูลย์ กุลวุฒิวิลาศ
บุญช่วย สวงศ์ตระกูล
ธีรวัฒน์ คัชวรัง
ทวิวัฒน์ ศักดิ์ศรี
นครินทร์ พรสุขสว่าง
วิสุทธิ์ ชวนะโรจน์ฤทธิ์
สม เจียรวงศ์วาน
วิทูรย์ จรูญศักดิ์สิริ
สุขุม เต็มภากรกุล
ดญ.ณัฐณิชา บุญหนัก
ธนพล แสนรุ่งโรจน์
ดร.ธีระชน มโนมัยพิบูลย์
ดร.จันทนี มโนมัยพิบูลย์
นส.พิชามญชุ์ มโนมัยพิบูลย์
บริษัท แบงคอก นิวเทรนด์ ดีเวลอปเมท์ จำกัด
บริษัท กรีน แอสเซท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
สมาพันธ์การแข่งขันนกพิราบแห่งประเทศไทย
TEAM DR. TEERACHON - TEC
วีระวัฒน์ วัฒนายากร
บุญธรรม อยู่ประเทศ
สงวน พลังธนสุกิจ
พิศล อินทุทิพวรรณ
อนุวัติ ดลเสมอ
พชร จารุทัสนางกูร
สุรชัย ฉัตรพงศ์พร
ชัยรัตน์ แสงชัย
ทิฐินันท์ ศักดิ์ศรีตุลยา
นรินทร์ จุฑาเจริญสุข
สุพจน์ วนาสินชัย
เจตร์ เมธีธาราโชติ
ฉลอง อาชาไนยกุล
นลินวดี เนียรสมบูรณ์
พศิษฐ์ เตชะวิเชียร
ดร.ธีระพล เตชะวิเชียร
วีระพันธ์ วงษ์จันทา

มีผู้มีจิตศรัทธาในวงการนกพิราบร่วมสมทบให้ครบ 10 ตัน หรือ 230000